De vildere projekter i Herning Kommune

Fold ud og læs om de vildere projekter i Herning Kommune.

De vilde projekter i Herning Kommune

Luk alle
Åben alle

Vildt landskab hos Dilling

Indhold

Foran Dillings bygninger med direkte indkig fra Sundsvej er der sket stor forandring. Morten Dilling fortæller: Vi har i parken lavet 3 vandhuller, og sået vildt græs og sået blomsterfrø.

Parken har et praktisk formål i forhold til at håndtere regnmængder fra 4.000 m2 lagerhal. Parken giver dog også mulighed for skabelse af liv og styrkelse af biodiversitet.

Den jord vi har gravet op til vandhullerne, har vi brugt til at lave bakkede landskaber. Vi er opmærksomme på at insekter har svært ved at finde steder at spise, og være. Her er vandhuller og forskellige planter oplagt til at styrke biodiversiteten.

Vores oplevelse er, at når man først oplever det liv, som opstår, får man lyst til at lave endnu mere og gøre det endnu vildere. Faktisk bliver den vilde natur også ofte utroligt smuk, og skaber noget andet udsyn end de velfriserende græsplæner. Vi har ud over det nuværende 'vilde' areal købt 30.000 m2, og her håber vi over de næste år at udbrede tankerne omkring vild natur og øget biodiversitet.

Størrelse

Ca. 7600 m2

Samarbejdsparter

Dilling har selv stået for det hele

Kategorien vildere

Dette projekt falder i kategorien vildere, fordi det er et arealmæssigt stort projekt, som kan få afsmittende effekt på andre virksomheder.

Blomstereng hos Midtgaard Farver

Indhold

Et farverigt tæppe af vilde blomster kommer i foråret 2022 til at give øjet et pusterum i et ellers kedeligt industrikvarter i Herning. Her har Midtgaard Farver nemlig besluttet at en 3000 m2 stor græsplæne skal være vild med vilje og bidrage til biodiversiteten i kommunen.

Direktør hos Midtgaard Farver, Peter Bagterp, var ofte ærgerlig over, hvordan den store græsplæne foran hans farvehandel så ud. ”Vi ejer halvdelen af plænen, og kommunen ejer den anden halvdel”, siger Peter. ”Og vi slog den aldrig samtidig, så den var aldrig rigtig pæn at se på”. Derfor fik han ideen om at konvertere græsplænen til en stor blomstermark med en mangfoldighed af vækster, som bierne kan boltre sig i. ”Vi er meget optagede af, hvordan vi kan skabe et bæredygtigt bidrag i vores lille hjørne af verden, og det passer jo perfekt med et farverigt flor foran en farvehandel,” Fortæller Peter.

Herning Kommune var med på ideen, og i maj bliver der sået blomster på de ca. 3000 m2.

Størrelse

3000 m2

Samarbejdsparter

Midtgaard Farver, Let it Bee og Herning Kommune

Kategorien vildere

Dette projekt falder i kategorien vildere, fordi det er et arealmæssigt stort projekt, som kan få afsmittende effekt på andre virksomheder.

 

Okkerprojekt med ny natur - Skavlkær

Indhold

Landmand Søren Jensen fra Vildbjerg havde en række gamle lerdræn som ikke virkede ordentligt og marken var våd og svær at dyrke. Spuling af drænrør ud i bækken er ulovligt idet det ville forårsage en okkerforurening.

Søren fik en idé til hvordan han med simple tilretninger kunne lave en nemmere og mere miljøvenlig løsning. Kommunen og miljøstyrelsen godkendte projektet, og et stykke oppe på marken har han nu lavet en tværgående grøft, der afskærer og opsamler vand fra alle 13 dræn på en 300 meter lang strækning. Selve grøften ender i et mindre bundfældningsbassin med hævet afløb. Her bundfælder sand og okker inden drænvandet løber til vandløbet. Bundfældningsbassinet kan han selv tømme efter behov. Der er lavet en ordning så opslæmmet okker ikke ender i vandløbet når drænene vedligeholdes.

De gamle dræn på vandløbssiden er nu lukket og det vandløbsnære areal på ca. 1,2 hektar er taget ud og får nu lov til at udvikle sig til natur.

Projektet er et godt eksempel på hvordan man ved enkle få greb kan:

  • afværge drænenes negative effekt på vandløbet,
  • give plads til mere natur,
  • forbedre dræning og jordens dyrkningsmæssige værdi
  • gøre vedligeholdelsen af drænsystemer nemmere.

Størrelse

12.000 m2 (1,2 hektar)

Samarbejdsparter

Privat lodsejer

Kategorien vildere

Dette projekt falder i kategorien vildere, fordi det er et godt eksempel på hvordan man kan finde løsninger i landbruget som tilgodeser både landbrug og natur. Og det er et privat initiativ.

 

Vilde tiltag på Tavlundvej

Indhold

På Tavlundvej syd for Lind, ligger et offentligt areal. Her vil der blive lavet en række naturforbedrende tiltag som tilsammen skal skabe bedre vilkår for planter, insekter, fugle og dyr. De tiltag der bliver lavet, skal fungere som inspiration til haveejere, der gerne vil lave vilde tiltag i deres egen have.

Der bliver lagt soleksponerede stendynger som kan blive til lune steder, hvor snoge, firben, mus og humlebier kan finde skjulesteder og overvintre. I grendynger kan mariehøns, bænkebidere, skrubtudser, gærdesmutter, mus og pindsvin finde levesteder og føde og en jordvold med bar jord kan danne ynglested for flere arter af bier, biller og andre insekter. De graver gange i jorden og lægger deres æg dernede. En sydvendt skråning bliver varm i forårets første solstråler og er levested for jordbier og humler der ynder at grave huller og gange.

Noget af græsarealet vil blive klippet med en metode som kaldes ’fuldemandskørsel’. Fuldemandskørsel betyder at man klipper 1/3 af arealet efter tilfældighedsprincippet (man kører som en fuld) og lader resten stå. Året efter klippes en anden 1/3 af arealet. Herved bliver dele af arealet klippet hvert år, andre dele kun en gang imellem og nogle dele klippes aldrig. Det giver variation som giver plads til forskellige planter som kan være levested eller mad for forskellige dyr.

Størrelse 

5 ha 

Vilde tiltag på Tavlundvej

Mark til skov – Kibæk

Indhold

5,7 ha landbrugsjord tages ud af omdrift i tilknytning til eksisterende skov og naturarealer.

Heraf tilplantes ca. 3,6 ha aktivt med 70% løvtræer og -buske, 30 % nåletræer, mens de resterende dele udlægges til naturlig tilgroning og lysninger.

Størrelse

5,7 ha

Samarbejdsparter

Herning Kommune

Mark til skov – Sdr. Felding

Indhold

I tilknytning til Svanholm Sø og eksisterende skov, tages 7,1 ha landbrugsjord ud af omdrift.

Heraf plantes skov på 5,6 ha. og ca. 0,5 ha fugtigt areal bevares som lysåben eng. Den resterende udgøres af lysåbne korridorer i bevoksningen.

Størrelse

7,1 ha

Samarbejdsparter

Herning Kommune

Mark til skov – Skov Olesens Plantage

Indhold

På en tidligere dyrket mark er der plantet 50 % bøge-domineret skov, 20 % skovbryn og 30 % er efterladt til lysninger og naturlig tilgroning.

Tilplantningen er tilrettelagt, så 2 skovarealer bindes sammen, samtidig med at der bevares en lysåben korridor med mellem 2 hedearealer. Arealet er samlet på 1,7 ha. Heraf er der plantet træer på ca. 1,2 ha.

De resterende 0,5 ha er udlagt til lysning/naturlig tilgroning. I denne del er der også etableret et lille padde-skrab.

Størrelse

1,7 ha

Samarbejdsparter

Herning Kommune og Bestyrelsen for Skov Olesen

Vild projekt Kildevej 13 i Aulum

Indhold

Vi købte 2 ha jord af naboen, og vi har fået gravet 3 søer, plantet hjemmehørende buske, og ladet en del ligge urørt, hvor der efterhånden kommer træer.

Vi har 2 heste, der græsser. På grunden var der i forvejen mange gamle træer, så vi har mange kvasbunker.

Der er områder, hvor vi har sået/plantet vilde blomster.