Danmarks vildeste log

Projekter indsendt til Vild Med Natur

Luk alle
Åben alle

Juli 22 - Solbrinken 36

Indhold

Privat haveejer fortæller:

Ca. 60 - 70 kvadratmeter af haven er tilstået/ beplantet med træer og blomster, som insekter og fugle har gavn af.

Størrelse

70 m²

Juli 22 - VM-skoven

Indhold

I Herning Kommune er der i foråret 2022 etableret et større sammenhængende skovområde omkring Løvbakkerne, nord for Herning. Området er i forvejen præget af store sammenhængende skovarealer og det nye område skaber naturlig sammenhæng med de øvrige skove.

Formålet med projektet er:

  • Forbedre natur, miljø og klima gennem ophør af landbrugsdrift
  • Lagre CO2 i skovens træer i mange årtier frem
  • Skabe fremtidige levesteder for arter tilknyttet skov
  • Skabe rekreative oplevelser for borgerne i Herning Kommune

20 ha landbrugsjord er taget ud af omdrift og overgår til skov og lysåbne naturarealer. Der er tilplantet ca. 14 ha, mens de resterende 6 ha består af lysåbne arealer. Det tilplantede består for størstedelens vedkommende af hjemmehørende løvtræer. Skoven og de lysåbne arealer er etableret så de skaber rammer for store rekreative aktiviteter, med positiv indvirkning på folkesundheden, samtidig med at projektet tilgodeser grundvand, klima, natur og miljø.

Projektet er blevet til i samarbejde mellem flere aktører. Det er startet som et grønt initiativ som følge af afholdelsen af VM i ridesport i Herning i 2022. VM-selskabet, Growing Trees Network og Herning Kommune har i fællesskab etableret den nye skov.

De medvirkende aktører i projektet ønsker at inspirerer andre til hvordan store events kan afholdes mere bæredygtigt.

Størrelse

200000 m2

Samarbejdsparter

VM-selskabet for VM i ridesport 2022, Growing Trees Network og Herning Kommune

Juni 22 - Vild have på Sønderagervej 9, Aulum - opdateret

Indhold

Privat haveejer fortæller:

I 2021 har vi lavet ca. 70 m2 vildt areal fordelt forskellige steder i haven. Ca. 45 m2 er med alle mulige vilde blomster, og de resterende 25 m2 er med græs, frugtbuske, ukrudt osv. Der er også et ombygget skab, der fungerer som insekthotel og en ret stor kvasbunke ved komposten, hvor der bor et pindsvin til leje. I et af græsbedene har vi et lille vandhul, hvor vi over sommeren har observeret 3 forskellige frø/tudse arter.

I 2022 har vi valgt at opgradere til 500 m2 vild have. Det er jo ikke til at se forskel på ukrudt og små skud af sidste års frø, så det hele har fået lov til at stå i år.

Ud over de vilde områder, bugner vores have med enorme bede af lavendler, sommerfuglebuske og roser. Som tiltrækker en del insekter i forvejen. Efter etableringen af vild natur har vi set en stigning af insekter i vores have.  Jeg har observeret 17 forskellige fuglearter i haven hen over året, selv om at vi har en kat, og vi har 8-10 fuglekasser oppe hvert år. Vi har også nogle sommerfugleredekasser og en muldvarp nederst ved komposten. Haven er giftfri

Størrelse

500 m2

Juni 22 - Faunastriber

Indhold

Projektet Faunastriber har eksisteret siden 2015. Projektet er skabt i et bredt samarbejde imellem en lang række grønne organisationer, landboforeninger og kommuner. Faunastribeprojektet fungerer ved at jordejeren lægger jord til og betaler maskinstationen for at gøre arbejdet med såning. De jordejere der får sået faunastriber, bliver opfordret til at lade striben stå i flere år, både fordi flere af blomsterne i blandingen er flerårige og fordi de insekter der slår sig ned i striberne jo ville forsvinde igen, hvis striben blev pløjet op.

Siden projektets start er der sået 367 km á tre meters bredde, hvilket svarer til 110 ha faunastriber siden projektets start. I 2021 og 2022, hvor konkurrencen om DKs vildeste kommune har forløbet, er der sået 60 km faunastriber, svarende til 18 ha.

Flere grundejer- og haveforeninger er begyndt at vise interesse for at få sået Faunastriber.

Størrelse

180.000 m2

Samarbejdsparter

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks biavlerforening
Stående jagthunde i Danmark
Danmarks jægerforbund
Plantning og Landskab
Herning-Ikast Landboforening
Holstebro Struer Landboforening
Jysk Landbrug
Sydvestjysk Landboforening
Familielandbruget VEST-Jylland
Grindstedegnens Familielandbrug
SAGRO
Herning Kommune
Ikast-Brande Kommune
Holstebro Kommune
Struer Kommune
Vejen Kommune
Billund Kommune
Varde Kommune
Esbjerg Kommune

Læs mere om Faunastriber på deres egen hjemmeside

 

Juni 2022 - Uldjydevej 2, Birk

Indhold

AFLD som har kontorlokaler på Uldjydevej 2 i Birk, havde et ønske om at arealerne omkring kontorbygningen kunne drives på en mere biodiversitets venlig måde. Det er kommunen der passer arealerne, så efter et møde med AFLDs kontorfolk og kommunens græsklippere blev det aftalt at arealet omkring bygningen kunne få lov at vokse vildt hel over sommeren og nøjes med en klipning i det sene efterår. Det vil både gavne harer, småfugle og insekterne i området.

Størrelse

2500 m2 

Samarbejdsparter

AFLD, Herning Kommune

 

Juni 22 - Blue Fox goes green

Indhold

Ishockey-arenaen på Holing-knuden fik i 2021 etableret en ny parkeringsplads. Da Ishockeyklubben Blue Fox i forvejen arbejdede med bæredygtighed, under mottoet Blue goes Green, var det helt naturligt at arbejde med mere biodiversitet i parkeringsarealet. Der blev derfor sået vilde hjemmehørende blomster i striber imellem parkeringsbåsene. Blomsterne blev sået i 2021 og eftersået i efteråret 2021. Nu står det fineste blomsterflor og pryder p-pladsen.

Størrelse

2500 m2 

Samarbejdsparter

Blue Fox, Herning Kommune

 

Juni 22 - Vild have på Skovvænget 81, Haderup

Indhold

Privat haveejer fortæller:

Sidste år tilsåede jeg et areal, med vilde hjemmehørende blomster, derudover har vi staudebed og blomsterne busker i haven. Haven bliver i dag besøgt af mange insekter. De viste billeder er fra den 5/6 2021

Størrelse

20 m²

Juni 22 - Vild have på Benediktesvej 22, Lind

Indhold

Privat haveejer fortæller:

Vi har ladet bælter af græs stå uberørt hen i vores have. Det skaber nogle naturlige rum, og haven virker større på den måde. Et par af bælterne er valgt af strategiske årsager. Ved at have højt græs på hver side af gyngestativet, er det håbet, at børnene bliver nudget til at gynge mere. Det ser simpelthen mere indbydende ud.

Størrelse

30 m²

Maj 22 - Vildt landskab hos Dilling

Indhold

Foran Dillings bygninger med direkte indkig fra Sundsvej er der sket stor forandring. Morten Dilling fortæller: Vi har i parken lavet 3 vandhuller, og sået vildt græs og sået blomsterfrø.

Parken har et praktisk formål i forhold til at håndtere regnmængder fra 4.000 m2 lagerhal. Parken giver dog også mulighed for skabelse af liv og styrkelse af biodiversitet.

Den jord vi har gravet op til vandhullerne, har vi brugt til at lave bakkede landskaber. Vi er opmærksomme på at insekter har svært ved at finde steder at spise, og være. Her er vandhuller og forskellige planter oplagt til at styrke biodiversiteten.

Vores oplevelse er, at når man først oplever det liv, som opstår, får man lyst til at lave endnu mere og gøre det endnu vildere. Faktisk bliver den vilde natur også ofte utroligt smuk, og skaber noget andet udsyn end de velfriserende græsplæner. Vi har ud over det nuværende 'vilde' areal købt 30.000 m2, og her håber vi over de næste år at udbrede tankerne omkring vild natur og øget biodiversitet.

Størrelse

Ca. 7600 m2

Samarbejdsparter

Dilling har selv stået for det hele

Kategorien vildere

Dette projekt falder i kategorien vildere, fordi det er et arealmæssigt stort projekt, som kan få afsmittende effekt på andre virksomheder.

Maj 22 - Blomstereng hos Midtgaard Farver

Indhold

Et farverigt tæppe af vilde blomster kommer i foråret 2022 til at give øjet et pusterum i et ellers kedeligt industrikvarter i Herning. Her har Midtgaard Farver nemlig besluttet at en 3000 m2 stor græsplæne skal være vild med vilje og bidrage til biodiversiteten i kommunen.

Direktør hos Midtgaard Farver, Peter Bagterp, var ofte ærgerlig over, hvordan den store græsplæne foran hans farvehandel så ud. ”Vi ejer halvdelen af plænen, og kommunen ejer den anden halvdel”, siger Peter. ”Og vi slog den aldrig samtidig, så den var aldrig rigtig pæn at se på”. Derfor fik han ideen om at konvertere græsplænen til en stor blomstermark med en mangfoldighed af vækster, som bierne kan boltre sig i. ”Vi er meget optagede af, hvordan vi kan skabe et bæredygtigt bidrag i vores lille hjørne af verden, og det passer jo perfekt med et farverigt flor foran en farvehandel,” Fortæller Peter.

Herning Kommune var med på ideen, og i maj bliver der sået blomster på de ca. 3000 m2.

Størrelse

3000 m2

Samarbejdsparter

Midtgaard Farver, Let it Bee og Herning Kommune

Kategorien vildere

Dette projekt falder i kategorien vildere, fordi det er et arealmæssigt stort projekt, som kan få afsmittende effekt på andre virksomheder.

 

April 22 - Blomsterløg rundt omkring i Herning og de større byer

Indhold

I efteråret 2021 blev der lagt blomsterløg forskellige steder rundt omkring i Herning og i de større byer i kommunen. Løgene blev lagt på grønne områder, hvor der er græsplæner i forvejen. Blomsterløgene skal give farver og gøre arealerne mere spændende i forårsmånederne.

Blomsterløg blomstrer desuden på et tidspunkt, hvor der ikke er mange andre planter der blomstrer. Blomsterløgene kan derfor godt udgøre en vigtig pollen og nektarkilde for de tidlige insekter, som bier og humlebier.

Størrelse

1310 m2

Marts 22 - Okkerprojekt med ny natur i Skavlkær

Indhold

Landmand Søren Jensen fra Vildbjerg havde en række gamle lerdræn som ikke virkede ordentligt og marken var våd og svær at dyrke. Spuling af drænrør ud i bækken er ulovligt idet det ville forårsage en okkerforurening.

Søren fik en idé til hvordan han med simple tilretninger kunne lave en nemmere og mere miljøvenlig løsning. Kommunen og miljøstyrelsen godkendte projektet, og et stykke oppe på marken har han nu lavet en tværgående grøft, der afskærer og opsamler vand fra alle 13 dræn på en 300 meter lang strækning. Selve grøften ender i et mindre bundfældningsbassin med hævet afløb. Her bundfælder sand og okker inden drænvandet løber til vandløbet. Bundfældningsbassinet kan han selv tømme efter behov. Der er lavet en ordning så opslæmmet okker ikke ender i vandløbet når drænene vedligeholdes.

De gamle dræn på vandløbssiden er nu lukket og det vandløbsnære areal på ca. 1,2 hektar er taget ud og får nu lov til at udvikle sig til natur.

Projektet er et godt eksempel på hvordan man ved enkle få greb kan:

  • afværge drænenes negative effekt på vandløbet,
  • give plads til mere natur,
  • forbedre dræning og jordens dyrkningsmæssige værdi
  • gøre vedligeholdelsen af drænsystemer nemmere.

Størrelse

12.000 m2 (1,2 hektar)

Samarbejdsparter

Privat lodsejer

Kategorien vildere

Dette projekt falder i kategorien vildere, fordi det er et godt eksempel på hvordan man kan finde løsninger i landbruget som tilgodeser både landbrug og natur. Og det er et privat initiativ.

 

Marts 22 - Vilde tiltag på Tavlundvej

Indhold

På Tavlundvej syd for Lind, ligger et offentligt areal. Her vil der blive lavet en række naturforbedrende tiltag som tilsammen skal skabe bedre vilkår for planter, insekter, fugle og dyr. De tiltag der bliver lavet, skal fungere som inspiration til haveejere, der gerne vil lave vilde tiltag i deres egen have.

Der bliver lagt soleksponerede stendynger som kan blive til lune steder, hvor snoge, firben, mus og humlebier kan finde skjulesteder og overvintre. I grendynger kan mariehøns, bænkebidere, skrubtudser, gærdesmutter, mus og pindsvin finde levesteder og føde og en jordvold med bar jord kan danne ynglested for flere arter af bier, biller og andre insekter. De graver gange i jorden og lægger deres æg dernede. En sydvendt skråning bliver varm i forårets første solstråler og er levested for jordbier og humler der ynder at grave huller og gange.

Noget af græsarealet vil blive klippet med en metode som kaldes ’fuldemandskørsel’. Fuldemandskørsel betyder at man klipper 1/3 af arealet efter tilfældighedsprincippet (man kører som en fuld) og lader resten stå. Året efter klippes en anden 1/3 af arealet. Herved bliver dele af arealet klippet hvert år, andre dele kun en gang imellem og nogle dele klippes aldrig. Det giver variation som giver plads til forskellige planter som kan være levested eller mad for forskellige dyr.

Størrelse 

5 ha 

Vilde tiltag på Tavlundvej

Januar 22 - Mark til skov – Kibæk

Indhold

5,7 ha landbrugsjord tages ud af omdrift i tilknytning til eksisterende skov og naturarealer.

Heraf tilplantes ca. 3,6 ha aktivt med 70% løvtræer og -buske, 30 % nåletræer, mens de resterende dele udlægges til naturlig tilgroning og lysninger.

Størrelse

5,7 ha

Samarbejdsparter

Herning Kommune

Januar 22 - Mark til skov – Sdr. Felding

Indhold

I tilknytning til Svanholm Sø og eksisterende skov, tages 7,1 ha landbrugsjord ud af omdrift.

Heraf plantes skov på 5,6 ha. og ca. 0,5 ha fugtigt areal bevares som lysåben eng. Den resterende udgøres af lysåbne korridorer i bevoksningen.

Størrelse

7,1 ha

Samarbejdsparter

Herning Kommune

Januar 22 - Mark til skov – Skov Olesens Plantage

Indhold

På en tidligere dyrket mark er der plantet 50 % bøge-domineret skov, 20 % skovbryn og 30 % er efterladt til lysninger og naturlig tilgroning.

Tilplantningen er tilrettelagt, så 2 skovarealer bindes sammen, samtidig med at der bevares en lysåben korridor med mellem 2 hedearealer. Arealet er samlet på 1,7 ha. Heraf er der plantet træer på ca. 1,2 ha.

De resterende 0,5 ha er udlagt til lysning/naturlig tilgroning. I denne del er der også etableret et lille padde-skrab.

Størrelse

1,7 ha

Samarbejdsparter

Herning Kommune og Bestyrelsen for Skov Olesen

December 21 - vild have Kildevej 13 i Aulum

Indhold

Vi købte 2 ha jord af naboen, og vi har fået gravet 3 søer, plantet hjemmehørende buske, og ladet en del ligge urørt, hvor der efterhånden kommer træer.

Vi har 2 heste, der græsser. På grunden var der i forvejen mange gamle træer, så vi har mange kvasbunker.

Der er områder, hvor vi har sået/plantet vilde blomster.