De vildeste projekter i Herning Kommune

Luk alle
Åben alle

VM-skoven

Indhold

I Herning Kommune er der i foråret 2022 etableret et større sammenhængende skovområde omkring Løvbakkerne, nord for Herning. Området er i forvejen præget af store sammenhængende skovarealer og det nye område skaber naturlig sammenhæng med de øvrige skove.

Formålet med projektet er:

 • Forbedre natur, miljø og klima gennem ophør af landbrugsdrift
 • Lagre CO2 i skovens træer i mange årtier frem
 • Skabe fremtidige levesteder for arter tilknyttet skov
 • Skabe rekreative oplevelser for borgerne i Herning Kommune

20 ha landbrugsjord er taget ud af omdrift og overgår til skov og lysåbne naturarealer. Der er tilplantet ca. 14 ha, mens de resterende 6 ha består af lysåbne arealer. Det tilplantede består for størstedelens vedkommende af hjemmehørende løvtræer. Skoven og de lysåbne arealer er etableret så de skaber rammer for store rekreative aktiviteter, med positiv indvirkning på folkesundheden, samtidig med at projektet tilgodeser grundvand, klima, natur og miljø.

Projektet er blevet til i samarbejde mellem flere aktører. Det er startet som et grønt initiativ som følge af afholdelsen af VM i ridesport i Herning i 2022. VM-selskabet, Growing Trees Network og Herning Kommune har i fællesskab etableret den nye skov.

De medvirkende aktører i projektet ønsker at inspirerer andre til hvordan store events kan afholdes mere bæredygtigt.

Størrelse

200.000 m2

Samarbejdsparter

VM-selskabet for VM i ridesport 2022, Growing Trees Network og Herning Kommune.

Lavbundsprojekt Fuglkjær Å

Indhold

Herning kommune har i september udført naturgenopretning i et større område ved Smalhals Bæk, i forbindelse med etablering af kommunens første lavbundsprojekt.

Formålet med lavbundsprojektet Smalhals Bæk er at:

 • Nedbringe udledning af drivhusgasser ved at hæve grundvandsstanden i projektområdet
 • Forbedre natur og vandmiljø gennem ekstensivering af drift på landbrugsarealer

Der er udført en række tiltag i og ved Smalhals Bæk indenfor et ca. 24 hektar stort projektområde:

 • Lukning af drængrøfter
 • Etablering af stuvende grusstryg i Smalhals Bæk
 • Sløjfning af dræn ved opgravning og fjernelse af dræn på mark, i eng og ved udløb
 • Sløjfning af to drænbrønde ved opfyldning
 • Overrisling af enge med drænvand

Projektet er udarbejdet som et lavbundsprojekt støttet af EU og udført i samarbejde med Landbrugsstyrelsen. I projektet indgår opkøb af jord og frivillige aftaler med lodsejere.

Projektet forventes at have følgende positive effekter:

 • CO2 reduktion (ca. 470. ton CO2-ækv pr. år)
 • Kvælstoffjernelse v. ændret arealanvendelse, infiltration og oversvømmelse (ca. 2.600 kg N/år)
 • Projektet giver forbedret vand- og vandløbskvalitet, bedre forhold for ørred og lampret m.fl.
 • Positiv effekt på arter tilknyttet vådere natur, herunder den truede art uldtuekogleaks som er fundet i området.
 • Mere natur (udtagning af omdriftsarealer)
 • Bedre arrondering

Ved projektet er dyrkede landbrugsarealer blevet opkøbt, og disse omlægges i forbindelse med projektet til natur, således at de økologiske forbindelser i området forbedres.

Med omlægningen er det tinglyst ved en vådområdedeklaration at der ikke fremover må jordbehandles, sprøjtes og gødes på projektarealerne.

Størrelse

24.080 m²


Staulund naturgenopretning

Naturgenopretning i Staulund havner i den vildeste kategori, fordi det arealmæssigt er meget stort og indbefatter en hel ådal, der er blevet givet fri til naturens egne processer.

Med fokus på biodiversitet og Vild natur

I foråret 2021 har Herning Kommune udført et stort naturgenopretningsprojekt på de tidligere produktionsarealer ved Staulund Dambrug.

Arealerne var tidligere fattige på natur, med dybt nedgravede kanalagtige vandløb, hvori stemmeværk besværliggjorde fisks og andre vandløbsdyrs vandring. Det skabte dårlige strømforhold i vandløbene. 

Fokus har været på både at fjerne spærringer og genskabe gode fysiske forhold og naturlig hydrologi i og omkring vandløbene Feldborg Bæk og Staulund Å. 

Samtidig skulle ådalen langs Feldborg Bæk genskabes, med en artsrig og vild natur med stor biodiversitet. Projektet har været en del af Herning Kommunes projekt "Vild Med Natur" og indgår som et bidrag i konkurrencen om at blive "Danmarks Vildeste Kommune".

I forbindelse med ejerskifte på de tidligere dambrugsarealer, blev der i 2020, i privat regi, udført et større arbejde med udjævning af arealerne og oprydning, samt etablering af to søer på den østlige side af Staulund Å. 

Herning Kommune påbegyndte efterfølgende projektering af et større naturgenopretningsprojekt på Feldborg-delen af dambruget samt i og ved Staulund Å

På de vestlige arealer ved Feldborg Bæk blev der genskabt en ådal med naturlige terrænforhold og hydrologi, et genslynget bækforløb, helt oppe i terræn, med stor fysisk variation og en række gyde- og opvækstarealer for ørred og lampretter specielt. 

På de tørre arealer langs bækken blev etableret insektvolde, udlagt dødt træ, sten og stenbunker, samt etableret "sølehuller" for områdets bestand af krondyr. 

Ved etableringsarbejdet blev bevoksninger af invasive plantearter (bjørneklo, spiræa, rød hestehov og glansbladet hæg) gravet væk fra arealerne, for at blive erstattet med hjemmehørende planter og svampe.

Forholdene i og ved Staulund Å blev optimeret gennem fjernelse af et gammelt, spærrende stemmeværk i vandløbet, hævning af vandløbsbunden med etablering af ti gydebanker for ørred og lampretter, afgravning af ustabile brinker for at mindske sandtilførsel, samt udlægning af store sten i vandløbet til skjul og levesteder for åens dyreliv.

Projektet er udført i et konstruktivt og inddragende samarbejde med lodsejerne, herunder Naturstyrelsen, som også har bidraget økonomisk til projektet.

Det forventes at vandløbene vil opnå god-høj økologisk tilstand for alle kvalitetsparametre: Fisk, smådyr og vandplanter, samt at hele området vil blive et biodiversitets-mekka med stor artsrigdom af både planter, svampe og dyr.

Se dronefilm fra projektet 

Gjellerup Enge naturprojekt

Gjellerup Enge er et arealmæssigt enormt stort projekt med mange forskellige samarbejdspartnere. Derfor er der rig mulighed for at inspirere mange og intentionen er også her at slippe naturen fri.

900.000 m2 vild natur mere i Herning Kommune - læs her om idé og baggrund.

Ege Carpets har udarbejdet en "grøn vision" for naturen rundt om Ege Carpets fabrik i Herning. Visionen er at skabe optimale betingelser for biodiversitet og naturens udvikling i området. Formålet er at skabe et stort, sammenhængende naturområde øst for Herning By på arealerne omkring Hammerum Bæk.

Området udgøres i dag af dyrkede marker, moseområder, ferske enge og overdrev. Potentialet for at udvikle naturen og biodiversiteten i området er stor. Ved at tage arealer ud af omdrift og skabe en mere naturlig hydrologi skabes nye naturarealer og en mere naturlig ådal.

Naturplejen i området kan sikres ved helårsgræsning med vildheste og kvæg.

Bynatur

Hele det kommende naturområde ligger tæt på Herning by og lige ved siden af boligområdet i Gjellerup. Mulighederne for naturoplevelser er derfor et vigtigt element i projektet, som skal sikres ved bl.a. at etablere nye adgangspunkter og et sammenhængende stiforløb i området.

Herning Kommune og Den Danske Naturfond har efterfølgende indledt et samarbejde om at skabe bedre betingelser for biodiversiteten i Gjellerup Enge gennem etablering af helårsgræsning.

Projektet er under udvikling og naturforbedringer og naturpleje fastlægges i en naturplan, og der laves en friluftsplan. Arealer som på nuværende tidspunkt indgår i projektet kan ses på nedenstående kort. Der arbejdes for at skabe samarbejde med private lodsejere.

Potentiale for naturudvikling

Det meste af området nord for Hammerum Bæk er registreret som beskyttet eng, mose og mindre stykker med overdrev. I området ligger enkelte vandhuller der fungerer som regnvandsbassiner.

Engene og moserne er kendetegnede ved almindelige planter som kællingetand, mjødurt, dunhammer, sødgræs, lyseliv, mosebunke, kær-tidsel, ranunkler m.fl. Der er set hare og rådyr i området. Der er registreret 65 ynglefugle i området hvoraf flere af dem formentlig er tilknyttet projektområdet.

Værd at bemærke er knopsvane, gråstrubet lappedykker og sumpmejse. Herudover er der set isfugl ved Hammerum Bæk og for nylig er der observeret en hvid stork i engene.

Hammerum Bæk løber slynget igennem områdets sydlige del. I bækken er der registreret ørred, bæklampret, grundling og hundestejler.

Arealerne bliver drevet som græsarealer enten med slæt eller sommerafgræsning. Herning Kommunes vestlige arealer bliver forpagtet bort til afgræsning med får. De arealer der ligger mod øst er udlagt som hundeskov og vil ikke komme til at indgå i indhegningen.

Flere steder er der grøfter imellem parcellerne og langs Hammerum Bæk vokser pilekrat frem. Enkelte arealer bliver dyrket landbrugsmæssigt og andre er skov/krat-dækkede. Der er potentiale for at etablere en naturlig hydrologi i ådalen og helårsgræssende dyr vil kunne skabe en naturlig dynamik i området til gavn for fugle, insekter og biodiversitet generelt.

Potentiale for friluftsliv

På grund af områdets nærhed til Gellerup og Hammerum og via stisystemer under motorvejen også Herning by, er der et stort og pt. uudnyttet potentiale for friluftsliv og naturoplevelser.

I den østlige ende af området ligger en kommunal hundeskov med tilhørende stisystem. Nabkærstien løber fra motorvejen ind gennem områdets sydlige del og midt i området krydser den over ådalen og forbinder på den måde Gjellerup med Herning.

Der er potentiale for at etablere et netværk af vandrestier og besøgs-, formidlings- og opholdspunkter i forbindelse med projektet.

Kontaktinfo

Natur og Grønne Områder
Louise Berg Hansen
Biolog
Torvet 5, indgang C, 2. sal
7400 Herning

Tlf.: 96288144
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.